Registrace silničních vozidel a zánik vozidla

I. Odhlášení a přihlášení na úřadě od 1. ledna 2015

II. Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(vydán 10.1.2001, znění platné od 1.1.2015)

§ 2
Základní pojmy
(1) Silniční vozidlo je motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobené za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí.
.
§ 4
Registr silničních vozidel
(1) Registr silničních vozidel je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona17), jehož správcem je ministerstvo. Registr silničních vozidel obsahuje evidenci
a) silničních vozidel, vlastníků a provozovatelů těchto vozidel,
b) silničních vozidel členů diplomatické mise,
c) ztracených, odcizených, poškozených a zničených osvědčení o registraci silničního vozidla, technických průkazů silničního vozidla a tabulek s přidělenou státní poznávací značkou (dále jen „registrační značka“),
d) přidělených zvláštních registračních značek a ztracených, odcizených, poškozených a zničených tabulek s přidělenou zvláštní registrační značkou,
e) vyrobených formulářů osvědčení o registraci silničního vozidla a technického průkazu silničního vozidla opatřených identifikačními znaky a vyrobených a nevydaných tabulek registrační značky vozidla a
f) technických údajů schválených typů silničních vozidel.
———————
17) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
.
§ 6
(1) Silniční motorové vozidlo a přípojné vozidlo provozované na pozemních komunikacích musí být zapsáno v registru silničních vozidel, pokud má osoba, která ho provozuje, na území České republiky
a) trvalý pobyt, dlouhodobý pobyt nebo, jedná-li se o občana jiného členského státu, přechodný pobyt v délce alespoň 6 měsíců v kalendářním roce, nebo jí byl udělen azyl, nebo
b) sídlo, jedná-li se o právnickou osobu.
.
§ 9
Žádost o zápis změny provozovatele silničního vozidla
(1) Zápis změny provozovatele silničního vozidla v registru silničních vozidel provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě
a) společné žádosti vlastníka silničního vozidla a nového provozovatele silničního vozidla, nebo
b) žádosti provozovatele silničního vozidla, má-li být novým provozovatelem silničního vozidla jeho vlastník.
.
§13
Zánik silničního vozidla (dříve trvalé vyřazení  z provozu)
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v registru silničních vozidel na základě
a) žádosti vlastníka silničního vozidla, pokud silniční vozidlo
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků23) bez odstranění svých podstatných částí,
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě nebo
3. bylo zničeno, nebo
b) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle zvláštního zákona24) předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků.
(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků; za zničení silničního motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání.
(3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a). K žádosti přiloží
a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou v jiném členském státě, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 2,
b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla, jedná-li se o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3,
c) technický průkaz silničního vozidla,
d) osvědčení o registraci silničního vozidla a
e) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou.
——————————-
23) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
24) § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb.