Pravidelné lékařské prohlídky řidičů

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
(vydán 14.9.2000, znění platné od 17.8.2013)

Pravidelné lékařské prohlídky

§ 87

(1) Pravidelným lékařským prohlídkám je povinen se podrobovat
a) řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy,2) případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení,
———————-
2) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) řidič,  který řídí  motorové vozidlo  v pracovněprávním  vztahu a u  něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě,
c) řidič,  u  kterého  je  řízení  motorového  vozidla   předmětem samostatné   výdělečné  činnosti   prováděné  podle  zvláštního právního předpisu 28),
———————-
28) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

d) držitel  řidičského  oprávnění  skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel, 
e) držitel  osvědčení  pro  učitele  řidičů  pro  výcvik v  řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu 4).
———————-
4) Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů.

(2) Vstupní  lékařské prohlídce  je osoba  uvedená v  odstavci  1 povinna  se  podrobit  před   zahájením  výkonu  činnosti  uvedené v  odstavci 1, dalším  pravidelným  lékařským  prohlídkám pak do dovršení  50 let věku  každé dva  rokypo dovršení  50 let věku každoročně.

(3) Držitel řidičského oprávnění, který není osobou uvedenou v odstavci 1, je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky.

(6) Náklady  na pravidelnou  lékařskou prohlídku  osob  uvedených v odstavci 1 hradí u osob v  pracovněprávním vztahu zaměstnavatel.  U  osob  uvedených  v   odstavci 1,   které nejsou v pracovněprávním vztahu, a u  osob uvedených v  odstavci 3  hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku tyto osoby.