O nás

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob dle § 20f zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník). Od 1. 1. 2017 je spolkem vedeným u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 67474. Identifikační číslo (IČ) je 17048826. .

Vzniklo 27. června 1989 podpisem Smlouvy o Sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti organizacemi jako sdružení bez právní subjektivity. Právní subjektivitu získalo zápisem do podnikového rejstříku dne 19. června 1991, na základě “Společenské smlouvy o Sdružení automobilového průmyslu.
K datu poslední aktualizace těchto stránek bylo do činnosti AutoSAP zapojeno celkem 148 subjektů z České republiky. Kolektivním členem AutoSAP je Združenie automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR).
Jako kodex pro působení firem v rámci AutoSAP byly přijaty “Zásady vztahů pro jednání firem zapojených do činnosti AutoSAP”.
Vrcholovými orgány sdružení jsou Valná hromada a Představenstvo AutoSAP. Výkonným orgánem sdružení je Sekretariát AutoSAP. Kontrolní činnost vykonává Dozorčí rada AutoSAP.

Je to

 • dobrovolné účelové uskupení samostatných firem (akciových společností, společností s ručením omezeným, komanditních společností a dalších právních subjektů)
 • zájmové sdružení právnických osob činných v oblasti:
  • výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství
  • projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu
  • obchodu a oprav vozidel a příslušenství
 • základna pro:
  • řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu
  • vzájemnou výměnu informací

Chce

 • trvale rozvíjet automobilový průmysl jako specifické výrobní odvětví
 • udržovat trvalou konkurenční schopnost českých výrobců vůči vyspělým zahraničním firmám
 • zdokonalovat, rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci členů
 • rozvíjet ekonomickou spolupráci a integraci s vyspělými státy, udržovat kontakty s národními i nadnárodními sdruženími a svazy obdobného zaměření
 • prosazovat zájmy národního automobilového průmyslu v tuzemsku i zahraničí na všech potřebných a dosažitelných úrovních a místech
 • navazovat vzájemně výhodné kontakty, spolupráci a výměnu informací i s partnery mimo Sdružení automobilového průmyslu
 • prezentovat automobilový průmysl jako technicky, výrobně, obchodně a ekonomicky provázaný celek

Nabízí

 • spolupráci s dalšími organizacemi při rozvoji automobilového průmyslu na principu vzájemné ekonomické výhodnosti
 • koordinaci a pomoc při řešení záměrů a cílů automobilového průmyslu, zejména pak při řešení konkrétních úkolů v rámci odborných sekcí či pracovních skupin
 • prosazování společných zájmů členů vůči národním, zahraničním či mezinárodním úřadům, orgánům a institucím
 • podporu činnostem a kontaktům členů ve vztahu na příslušné orgány a instituce
 • všestranné konzultace a poradenskou službu (resp. zprostředkování těchto činností) v oblastech společných zájmů v daných oborech činnosti
 • informační, studijní a statistické podklady a přehledy z oblasti automobilového průmyslu jak pro získání přehledu, tak i pro řešení konkrétních problematik

Členství

 • je absolutně dobrovolné, vzniká schválením žádosti o členství Představenstvem AutoSAP a zaplacením členského příspěvku a ročního poplatku za služby
 • může získat každá každá firma (organizace), jejíž činnost odpovídá poslání a cílům AutoSAP
 • není na překážku účasti členů v jiných sdruženích nebo obdobných integračních uskupeních
 • lze ukončit jednostranným vypovězením ke konci kalendářního roku, na základě písemné žádosti doručené minimálně měsíc předem Sekretariátu AutoSAP
 • je placené, výši roční platby za služby poskytované AutoSAP stanovuje Představenstvo 

 —————————————————–
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU navazuje do jisté míry již na ” SVAZ RAKOUSKÝCH AUTOMOBILOVÝCH PRŮMYSLNÍKŮ ” a především pak na činnnost prvorepublikové ” AUTOMOBILNÍ SEKCE KOVODĚLNÉHO PRŮMYSLU ČESKOSLOVENSKÉHO “, která sdružovala všechny československé automobilní továrny.
Díky této a jistě i dalším nevládním organizacím je historie automobilového průmyslu na území České republiky zmapována do značných podrobností nejen z hlediska vlastní výroby vozidel, ale i z pohledu událostí úzce souvisejících s rozvojem motorismu v českých zemích. Historické ohlédnutí za tímto vývojem je uvedeno dále .

———————————————————- 
 

  Členská základna AutoSAP

  Orgány sdružení (Valná hromada, Představenstvo, Dozorčí rada, sekretariát)

  Postavení Sdružení automobilového průmyslu (mezinárodně a v tuzemsku)

  Zásady vztahů pro jednání firem zapojených do činnosti AutoSAP

Trochu z historie automobilového průmyslu a motorismu v České republice

 “Prezidentská historie” v rámci Sdružení automobilového průmyslu

Dále uvedené „ZÁSADY” byly zpracovány na základě usnesení z 39. zasedání Rady ředitelů, konané dne 25. března 1999 v Praze. Cílem těchto „ZÁSAD” je vytvořit všemi firmami a organizacemi zapojenými do činnosti Sdružení AP dobrovolně uznávaný etický standard jednání a to nejen mezi sebou, ale i směrem k dalším subjektům.

 
Zásady vztahů
pro jednání firem zapojených do činnosti AutoSAP
 
Ve své podnikatelské činnosti se firmy, zapojené do činnosti SAP , dobrovolně přihlašují k respektování a dodržování těchto základních pravidel:

 1. Dodržovat právní řád České republiky, závazky plynoucí pro Českou republiku z uzavřených mezinárodních dohod, Společenskou smlouvu a Statut SAP i další obecně platné právní normy.
 2. Za základní princip svého chování považovat důsledné plnění uzavřených smluv, ujednání, závazků a korektního chování mezi členy SAP a s ostatními obchodními partnery. Členové SAP důsledně respektují uzavřené smlouvy a dohody se svými dodavateli, zákazníky a obchodními partnery, jakož i veškeré závazky z těchto dokumentů plynoucí.
 3. Při své činnosti nepoužívat nekalé praktiky, jako je zavádějící reklama, nelegální získávání informací, podplácení, cenové dohody apod., které mohou ohrozit nebo poškodit ostatní subjekty působící na daném trhu.
 4. Svými postoji a chováním v rámci SAP a jeho orgánů vytvářet atmosféru důvěry a absolutní korektnosti.
 5. Vyvíjet a nabízet výrobky a služby v požadované jakosti, bezpečnosti a šetrné k životnímu prostředí a zdraví. Provádět politiku plynulého zlepšování všech opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí s cílem docilovat příznivějších parametrů než stanoví platné právní normy a poskytovat potřebnou pomoc subjektům, které mohou být činnostmi organizace v těchto směrech ovlivněny.
 6. Vzájemné poskytování veřejných informací o firmě je mezi členy SAP běžnou praxí.
 7. Ručit za kvalitu svých výrobků a služeb v rozsahu platných norem, certifikátů, popisů a prohlášení, jež se k nim vztahují a poskytovat svým obchodním partnerům veškeré další informace pro optimální a bezpečné užití prodávaných výrobků a služeb.
 8. Nepokoušet se přímo nebo nepřímo získávat zapracované zaměstnance jiných firem s cílem získání hospodářských výhod a informací proti firmě tyto pracovníky dosud zaměstnávající.
 9. Vést své zaměstnance k čestnému jednání, slušnosti a osobní zodpovědnosti i za dodržování těchto „ZÁSAD”.
 10. V duchu těchto „ZÁSAD” působí členové SAP i na své ostatní obchodní partnery.
 11. „ZÁSADY” jsou morálním závazkem firem SAP.
 12. Tyto „ZÁSADY” nabývají platnosti po jejich schválení usnesením Rady ředitelů SAP.

Projednáno a schváleno Radou ředitelů SAP dne 4. června 1999.
 
V Brně, 4. června 1999.

Ing. Vratislav Kulhánek v.r.
prezident
Sdružení automobilového průmyslu
.