Informace pro zájemce o zapojení se do činnosti AutoSAP

.
Právní postavení Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP, Sdružení AP) bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob dle § 20f zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník).
Od 1. 1. 2017 je zapsáno jako Spolek ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 67474 .

Možné formy a způsob zapojení se do činnosti AutoSAP
Dle Statutu AutoSAP je možné podílet se na činnosti AutoSAP jako řádný člen sdružení. Podmínkou členství je činnost v automobilové výrobě, statut osoby registrované v ČR (obchodní rejstřík, živnostenský list apod.) a písemné vyjádření souhlasu se Statutem AutoSAP. U řádného člena se souhlas vyjádří podpisem “Podpisového archu”. Žádost o členství se předkládá Představenstvu AutoSAP. Vzor žádosti je součástí Statutu AutoSAP a její přílohou pak vyplněný “Podpisový arch”.
Vážným zájemcům o zapojení se do činnosti AutoSAP zašle sekretariát příslušné podkladové materiály.
Vstup do AutoSAP podléhá následně projednání a schválení v Představenstvu AutoSAP.

.

Financování činnosti AutoSAP
Na financování činnosti AutoSAP se podílejí do jeho činnosti zapojené firmy, a to pravidelně hrazenými ročními platbami (zálohami) na poskytované služby. Výši plateb pro rozpočtové období (kalendářní rok) určuje Představenstvo. Při vstupu v průběhu roku se hradí pouze příslušná alikvotní část roční platby.

Platby pro rok 2015 byly Radou ředitelů dne 11.12.2014 odsouhlaseny ve stejné výši jako v předchozích letech (2005 až 2014), to je 84 000 Kč pro řádného člena a 63 000 Kč pro pozorovatele. U účelových organizací (výzkumné a zkušební) a u výrobních firem do 250 zaměstnanců je záloha snížená o cca 15 %, tedy na 71 000 Kč (člen) resp. 53 000 Kč (pozorovatel). Vysoké školy (odborné katedry) se mohou do činnosti AutoSAP zapojit jako “neplatící člen”.
K uvedeným částkám nutno připočíst ještě 21 % DPH */. Každá přijatá platba (záloha) je po přijetí na účet AutoSAP vyúčtována dle zákona o DPH, firma na základě daňového dokladu může uplatnit odpočet DPH.
Řádní členové AutoSAP skládají navíc majetkový podíl (vklad) ve výši 1,- (slovy jedna) Kč (za členy se hradí z použitelného zisku AutoSAP).
—————————————-
*/Vyúčtování přijatých plateb provádí sekretariát Sdružení dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH . Firmy AutoSAP (plátci DPH) uplatní na základě tohoto vyúčtování (daňového dokladu) odpočet DPH . Platba za služby (plnění) AutoSAP tak skutečně činí jen 84 000 Kč (řádný člen), resp. 63 000 Kč (pozorovatel). Schematický postup při odvodu DPH na straně sdružení a jeho odpočtu na straně firem , zúčtování plateb přijatých v průběhu roku a konečného (ročního) vyúčtování ceny služeb (podílu na nákladech) a čerpání “stálých záloh” je znázorněn zde .

V průběhu kalendářního roku uhrazené platby jsou po jeho ukončení souhrnně zúčtovány proti nákladům vynaloženým na služby (= plnění ze strany AutoSAP) dané základním účelem (posláním) AutoSAP. Souhrnné vyúčtování po skončení kalendářního roku rozešle sekretariát AutoSAP firmám zapojeným do činnosti Sdružení. Příslušná cena služeb dle tohoto vyúčtování je nákladovou položkou . To znamená, že uhrazená platba není příspěvkem na činnost (hrazeným z použitelného zisku), ale položkou zahrnovanou do nákladů firmy (organizace), jako platba za služby poskytované AutoSAP. Služby (plnění poskytované sekretariátem Sdružení v průběhu roku) jsou však od 1.5.2004 zdanitelným plněním pro účely DPH , přestože se jedná o plnění uskutečněná v rámci hlavní činnosti, pro kterou bylo Sdružení jako neziskový právní subjekt založeno (další informace o financování včetně přehledu konkrétních plnění v průběhu roku viz zde ) .

Z výše uvedených plateb je hrazen též příspěvek na Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). Pokud je firma členem AutoSAP a současně i členem jiného členského subjektu SP ČR (tzv. „dvojité“ či „vícenásobné“ členství ve SP ČR), tak nový “Platební řád SP ČR” již neumožňuje provést příslušné zohlednění v rámci ročního vyúčtování záloh. Firma totiž není přímo členem SP ČR, ale firmy zapojené do činnosti AutoSAP mohou používat mimo označení ” člen AutoSAP ” i označení ” člen SP ČR “.

Příspěvek na Hospodářskou komoru České republiky (HK ČR), kde je AutoSAP začleněn jako živnostenské společenstvo, je za všechny firmy zapojené do činnosti AutoSAP hrazen rovněž z centrálních zdrojů AutoSAP. Firmy zapojené do činnosti AutoSAP jsou tedy automaticky i členy HK ČR .
Pokud je firma již členem místně příslušné okresní (regionální, krajské) hospodářské komory, není za tuto firmu příspěvek na HK ČR ze strany AutoSAP odváděn.

Platby na jiná než výše uvedená integrační uskupení (sdružení, svazy, asociace apod.), jichž je firma či organizace členem, se hradí samostatně (navíc) a to přímo těmto uskupením.