Informace pro zájemce o zapojení se do činnosti AutoSAP

.
Právní postavení Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP)
Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP, Sdružení AP) bylo založeno jako zájmové sdružení právnických osob dle § 20f zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník).
Od 1. 1. 2017 je zapsáno jako Spolek ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 67474 .

Možné formy a způsob zapojení se do činnosti AutoSAP
Dle Statutu AutoSAP je možné podílet se na činnosti AutoSAP jako řádný člen sdružení. Podmínkou členství je činnost v automobilové výrobě, statut osoby registrované v ČR (obchodní rejstřík, živnostenský list apod.). 
Vážným zájemcům o zapojení se do činnosti AutoSAP zašle sekretariát příslušné podkladové materiály.
Vstup do AutoSAP podléhá následně projednání a schválení v Představenstvu AutoSAP.

.

Financování činnosti AutoSAP
Činnosti AutoSAP jsou financovány především prostřednictvím ročních členských plateb. Výše platby za daný kalendářní rok určuje představenstvo ve svém usnesení (částky jsou stálé). V případě vstupu v průběhu roku je hrazena pouze příslušná alikvotní část roční platby.

Z výše uvedených plateb je hrazen též příspěvek na Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). Pokud je firma členem AutoSAP a současně i členem jiného členského subjektu SP ČR (tzv. „dvojité“ či „vícenásobné“ členství ve SP ČR), tak nový “Platební řád SP ČR” již neumožňuje provést příslušné zohlednění v rámci ročního vyúčtování záloh. Firma totiž není přímo členem SP ČR, ale firmy zapojené do činnosti AutoSAP mohou používat mimo označení ” člen AutoSAP ” i označení ” člen SP ČR “.

Příspěvek na Hospodářskou komoru České republiky (HK ČR), kde je AutoSAP začleněn jako živnostenské společenstvo, je za všechny firmy zapojené do činnosti AutoSAP hrazen rovněž z centrálních zdrojů AutoSAP. Firmy zapojené do činnosti AutoSAP jsou tedy automaticky i členy HK ČR .
Pokud je firma již členem místně příslušné okresní (regionální, krajské) hospodářské komory, není za tuto firmu příspěvek na HK ČR ze strany AutoSAP odváděn.

Platby na jiná než výše uvedená integrační uskupení (sdružení, svazy, asociace apod.), jichž je firma či organizace členem, se hradí samostatně (navíc) a to přímo těmto uskupením.