Orgány AutoSAP

Orgány Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) jsou:
 • Valná hromada (dříve Rada ředitelů)
 • Představenstvo
 • Dozorčí rada (dříve Revizní skupina)
 • Sekretariát

I. VALNÁ HROMADA (dříve Rada ředitelů)

 • je nejvyšším orgánem Spolku;
 • každá ze smluvních  stran je zde zastoupena členem statutárního orgánu (předsedou představenstva, generálním ředitelem, ředitelem apod.) nebo zplnomocněným pracovníkem;
 • její působnost je dána Statutem AutoSAP;
 • představiteli Valné hromady AutoSAP jsou prezident a tři viceprezidenti.
Prezident a viceprezidenti Sdružení automobilového průmyslu jsou voleni Valnou hromadou na čtyřleté funkční období (poslední volba proběhla 14. prosince 2017).

.

II. PŘEDSTAVENSTVO

V souladu s usneseními Valné hromady usměrňuje a řídí činnost sekretariátu AutoSAP mezi zasedáními Valné hromady. Je tvořeno prezidentem, 3 viceprezidenty, volenými představiteli jednotlivých divizí AutoSAP (předsedy a místopředsedy divizí) a případně dalších samostatných uskupení vytvořených v rámci AutoSAP, resp. jeho kolektivních členů a výkonným ředitelem AutoSAP.

.Složení Představenstva ve funkčním období 2017 – 2020 (od 14. 12. 2017):

 • Ing. Bohdan WOJNAR
prezident AutoSAP, člen představenstva ŠKODA AUTO a.s.
 • Ing. Miroslav DVOŘÁK
viceprezident AutoSAP a místopředseda Divize dodavatelů, předseda představenstva MOTOR JIKOV Group, a.s.
 • PhDr. Jan PEŠEK
viceprezident AutoSAP a místopředseda Divize finálních výrobců, generální manažer pro lidské zdroje TPCA s.r.o.
 • Ing. Jiří VANĚK
předseda Divize finálních výrobců vozidel, generální ředitel Iveco Czech Republic, a.s.
 • Ing. Petr MAŠEK
člen představenstva, generální ředitel Piston Rings Komarov s.r.o.
 • Ing. Ladislav GLOGAR
předseda Divize dodavatelů, výkonný ředitel MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, z.s.
 • Ing. Mojmír ČAPKA
místopředseda Divize dodavatelů, předseda představenstva BRISK Tábor, a.s.
 • Dr. Ing. Karel LUŇÁČEK
zástupce Divize účelových organizací, ředitel a jednatel společnosti MECAS ESI s.r.o.
 • Ing. Petr NOVÁK
člen představenstva, generální ředitel Koyo Bearings Česká republika s.r.o.
 • Ing. Petr OSTRÝ
člen představenstva, generální ředitel AGADOS, spol. s r.o.
 • Ing. Jiří SOCHA, Ph.D.
člen představenstva, ředitel Divize mobility a prokurista TÜV SÜD Czech s.r.o.

..III. DOZORČÍ RADA (dříve Revizní skupina)

Je kontrolním a odvolacím orgánem Spolku. Odpovídá za svoji činnost Valné hromadě. Dozorčí rada má 3 členy a ze svého středu si volí Předsedu Dozorčí rady.

Od 14. prosince 2017 pracuje ve složení:

 • Ing. Miroslav  MÜHLBÖCK
člen Dozorčí rady jednatel Monto spol. s r.o.
 • doc. Ing. Ivo JUŘIČKA, CSc.                
člen Dozorčí rady, ředitel SSC Ferona, a.s.
 • Tomáš PAVLÍK
člen Dozorčí rady, jednatel 100% REWORK s.r.o.

IV. SEKRETARIÁT

Je servisním pracovištěm Spolku, které řídí Výkonný ředitel.

Stávající pracovníci sekretariátu AutoSAP, jejich funkce, přímé telefonní a e-mailové spojení – viz kontakty na sekretariát.

 
Dle výrobního programu jsou firmy a organizace zapojené do činnosti AutoSAP rozděleny do tří skupin:

Pracovní skupiny

Jsou vytvářeny k dlouhodobějšímu či opakovanému řešení konkrétních (uzavřených) problematik v předem určeném týmu.

Členy pracovních skupin jsou především delegovaní pracovníci členských firem, ale také zástupci dalších zúčastněných subjektů. Organizačně jejich činnost zajišťuje Sekretariát AutoSAP.

V současné době jsou aktivní následující pracovní skupiny a divize:

 • Divize finálních výrobců
 • Divize dodavatelů
 • Pracovní skupina pro personalistiku a vzdělávání
 • Pracovní skupina pro životní prostředí týkající se výroby a provozu vozidel
 • Stálá výstavní komise AutoSAP
 • Redakční rada Českého autoprůmyslu
 • ODETTE Česká republika