Aktuální zapojení Sdružení automobilového průmyslu do projektů:

.

PROJEKT AutoSAP – podpora autoprůmyslu (PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKOU UNIÍ)

Projekt AutoSAP – podpora

autoprůmyslu, reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005895, je určen pro zaměstnance firem, které jsou členy Sdružení automobilového průmyslu.
Anotace projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň profesních znalostí a dovedností zaměstnanců zapojených firem. Prostřednictvím profesního vzdělávání zaměstnanců naší členské základny v projektu usilujeme o prosperitu a rozvoj podniků. Podpoříme osobní rozvoj jednotlivých pracovníků, všestranně zvýšíme jejich kompetence a posílíme týmovou spolupráci i rozvoj firemní kultury. Cílová hodnota monitorovacího indikátoru je 987. Jedná se o účastníky

vzdělávacích aktivit, kteří mají z podpořeného projektu přímý prospěch.
Datum zahájení: 1. 2. 2017
Datum ukončení: 31. 1. 2020

Print

web logo horizontalautoklastr v1 pruhledny

Projekt Moravskolezský automobilový klastr  “Green Wheels – obsluha, opravy a servis hybridních a elektrických vozidel” (spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+)
Anotace projektu:
Rozvoj hybridních a elektrických vozidel je jednou z priorit politiky EU. Většina středních odborných škol není na tuto výzvu dostatečně připravena. Témata týkající se oprav a údržby hybridních a elektrických vozidel často v učebním plánu škol chybí. Učitelé zároveň nemají k dispozici vhodné výukové materiály na toto téma. Projekt GreenWheels se snaží tuto mezeru zaplnit a vybavit učitele potřebnými znalostmi a dovednosti pro výuku těchto témat. Expertním partnerem ze českou stranu je Moravskoslezský automobilový klastr. 

Web projektu: www.gwproject.eu

Vybrané odkazy na zajímavé stránky:

.

(vybrané mezinárodní organizace působící v autoprůmyslu)
.

(vybraná ministerstva, ČSÚ, GŘ Cel, ÚHOS, vládní agentury, spolupracující svazy a sdružení)
.

(Sbírka zákonů, Cenový věstník, Finanční zpravodaj, aktuální kurzovní lístek, vybrané profesní komory)
.

(další informační stránky, různé nabídky apod.)

.

.
.
 

Sdružení automobilového průmyslu bylo přímo zapojeno do projektů:

prosinec 2010 až prosinec 2013
Sdružení automobilového průmyslu je příjemcem finanční podpory z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR na realizaci projektu AutoAdapt. Projekt je zaměřený na zvýšení konkurenceschopnosti autoprůmyslu prostřednictvím dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců podniků sdružených v SAP. Projektové aktivity tvoří ucelený systém vzdělávání a metodických přístupů využitelných pro celé odvětví automobilového průmyslu. Do projektu je zapojeno 24 firem automobilového průmyslu, výrobců vozidel i dílů. V projektu bude proškoleno 1418 zaměstnanců (cca 8 364 úspěšných absolventu kurzů) z obou oblastí autoprůmyslu, budou vytvořeny a pilotně ověřeny 4 metodiky personalistických nástrojů.

 
 
 
 

červen 2010 až  květen 2013
Projekt s názvem „Vozidla pro udržitelnou mobilitu“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – Spolupráce – Technologické platformy v souladu s výzvou č. II vydanou Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky (MPO ČR). Hlavním cílem je vytvořit, podporovat střednědobé až dlouhodobé vize budoucího technologického vývoje a konkrétní dynamické strategie k dosažení vize, která zahrnuje významné otázky budoucího hospodářského růstu v odvětví automobilového průmyslu ČR, zvýšení jeho konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v ČR i v Evropě.

.
 

Další projekty s participací AutoSAP:

 
 
     .. …..
….
Česká technologická platforma strojírenství
. ….

 

Sdružení automobilového průmyslu spolupracuje s řadou dalších organizací a institucí:

…. ………….
Rada vlády pro BESIP
………… … 

.
 

NÁVRAT
 

 
Mezinárodní organizace výrobců automobilů (obsahuje seznam a adresy členů . O.I.C.A. = jednotlivé národní asociace autoprůmyslu)
 
– ACEA – Evropská asociace výrobců automobilů
.  
Francouzské sdružení výrobců vozidel
.  
Německé sdružení automobilového průmyslu
   
Aliance amerických automobilových výrobců
.  
JAMA
Japonské sdružení automobilového průmyslu
.  
MGSZ
Maďarské sdružení automobilových výrobců
.  
Ruský automobilový holding
.  
Združenie automobilového priemyslu Slovenské republiky
.  
Mezinárodní organizace pro elektronickou výměnu dat v autoprůmyslu
.  
DTI
Ministerstvo obchodu a průmyslu Velké Británie (sektor autoprůmyslu)
.  
– On line katalog obchodním kontaktů v USA
  .

.
NÁVRAT


NÁVRAT

 

  • MA ISOH – modul “Autovraky” informačního systému odpadového hospodářství .

.
NÁVRAT


NÁVRAT
 

.
NÁVRAT


NÁVRAT
 

.
NÁVRAT


NÁVRAT

.

NÁVRAT


 

NÁVRAT
 

 
Ministerstvo dopravy ČR
.  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
.  
Ministerstvo vnitra ČR
.  
Ministerstvo financí ČR
.  
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
.  
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
.  
Český statistický úřad
.  
CZECHINVEST – česká agentura pro zahraniční investice
.  
CZECHTRADE – česká agentura pro podporu obchodu
.  
Svaz dovozců automobilů České republiky
.  
Sdružení importérů a výrobců součástí automobilů a servisní techniky
.  
Svaz prodejců a opravářů motorových vozidel České republiky
.  
Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu
.  
Sdružení zpracovatelů autovraků
  .
.  

…….
.
NÁVRAT
 


NÁVRAT
 

 
…………
Sbírka zákonů (od roku 1945)
.  
  Finanční zpravodaj (od roku 1998)
.  
  Cenový věstník
.  
  Aktuální kurzovní lístek České národní banky
.  
  Komora auditorů České republiky
.  
  Encyklopedie států (zastupitelské úřady ČR v zahraničí a další informace)

….. .

.
NÁVRAT