Služby a publikace

NABÍDKA SLUŽEB a PUBLIKACÍ
SEKRETARIÁTU
SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU (AutoSAP)

Služby sekretariátu AutoSAP

Činnosti sekretariátu AutoSAP vyplývají ze Statutu AutoSAP. Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP jsou dle těchto dokumentů činnosti a služby, plynoucí ze základního poslaní AutoSAP, poskytovány v průběhu kalendářního roku přednostně, bezesmluvně a bezplatně (v rámci složených ročních záloh), pro subjekty mimo AutoSAP pak na obchodní bázi, a to v závislosti na kapacitních možnostech sekretariátu AutoSAP.

Jedná se zejména o:

 • průběžné zabezpečování vzájemné informovanosti o věcných problematikách s vazbou na záměry a cíle AutoSAP
 • koordinace a zpracování návrhů společných postupů a jednotných stanovisek v oblasti technické i další legislativy
 • konzultační a poradenská činnost v oboru motorových a přípojných vozidel a jejich příslušenství
 • prosazování společných zájmů vůči orgánům státní správy
 • získávání, analýza a účelová distribuce obchodnětechnických informací z tuzemska i ze zahraničí
 • sběr, vyhodnocování a zpracovávání souhrnných statistických údajů za automobilový průmysl
 • zpracovávání údajů o počtech registrovaných vozidel a složení vozového parku
 • organizace úvodních jednání se zahraničními partnery pro všechny okruhy mezinárodní spolupráce včetně vyhledání a úvodního zpracování námětů
 • udržování kontaktů se zahraničními sdruženími obdobného typu a zaměření činnosti
 • zpracovávání souhrnných údajů z různých oblastí automobilového průmyslu, sledování volných kapacit a nabídek na jejich využití
 • účast v příslušných rubrikách Zpravodaje automobilového sdružení vydávaného AutoSAP
 • zprostředkování kontaktů na zahraniční sdružení či svazy obdobného typu, případně i na jejich jednotlivé členy.

Samostatnou činnost pak tvoří organizace společných účastí na mezinárodních výstavách a autosalónech a vlastní podíl na pořádání nejvýznamnějších automobilových výstav v České republice (AUTOSALON a AUTOTEC v Brně, MOTOCYKL v Praze). . .

ZPĚT na NOVINKY
.
ZPĚT na začátek této stránky

Publikace vydávané Sdružením automobilového průmyslu (AutoSAP)

 1. AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČR – Souhrnné výsledky za uplynulý rok (základní makronomické ukazatele a jejich vývoj v časových řadách, objemy produkce a exportu, přidaná hodnota, výroba vozidel a dílů, vývoj na tuzemském trhu a další)
  • 1x ročně v květnu/červnu
 2. ROČENKA – prezentační publikace výrobního programu firem
  • 1x ročně – v květnu/červnu
 3. STATISTIKA automobilového průmyslu za uplynulých 5 let (výroba vozidel)
  • 1x ročně – v květnu/červnu
 4. ADRESÁŘ (kontakty na firmy automobilového průmyslu a dovozce v ČR a SR)
  • 1x ročně v prosinci, pravidelná čtvrtletní aktualizace
 5. PRŮMĚRNÉ MZDY A POČTY PRACOVNÍKŮ ve firmách AutoSAP
  • pololetně
 6. SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v ČR (podrobné údaje za jednotlivé značky a typy)
  • pololetně, od konce roku 2013 vychází v jiném formátu 
 7. Zpravodaj Automobilového Sdružení (ZAS)
  • 1x za 2 měsíce
 8. Sdružení automobilového průmyslu (Co je Sdružení Automobilového Průmyslu)
  • měsíční aktualizace
 9. AIA – Overview (anglická verze předchozího)
  • měsíční aktualizace
 10. AutoSAP info
  • dle potřeby, zpravidla 1 x za 14 dní 
 11. Aktuální údaje o výrobě, prodejích a dovozech vozidel v ČR
  • osobní – měsíčně
  • nákladní – měsíčně
  • autobusy – měsíčně
  • motocykly – měsíčně
  • přípojná – čtvrtletně
 12. Přehled mezinárodních autosalonů zařazených pro daný rok do kalendáře OICA
  • 1 x ročně v říjnu na další kalendářní rok
 13. Významné zahraniční automobilové výstavy (včetně výstav OICA) pro daný rok
  • 1 x ročně v říjnu na další kalendářní rok
 14. Kalendář tuzemských automobilových výstav pro daný rok
  • 1 x ročně v říjnu na další kalendářní rok
 15. Seznam literatury v “knihovně ” AutoSAP
  • čtvrtletně
 16. Kontaktní servis AutoSAP
  • dle potřeby

——————–
Publikace jsou určeny především pro členskou základnu AutoSAP (= plnění v rámci základního poslání AutoSAP) .
Pro firmy a instituce mimo AutoSAP se publikace (resp. vybrané část z uvedených publikací či podrobnější údaje neuveřejňované na internetových stránkách AutoSAP) poskytují po dohodě se zájemcem, v převážné většině případů však na obchodní bázi.

Kromě výše uvedených publikací zajišťuje sekretariát AutoSAP urychlené předávání dalších informací, nabídek na spolupráci, poptávek apod., týkajících se oblasti automobilového průmyslu.ZPĚT na začátek této stránky

 vydání:..Poslední vydání:..
…..Rocenka2016titul..  ..

…… ….

………………………………………… Obsah publikací a cena – klikni na příslušný obrázek

………………………………………………………………………..
.
………………………………………………….. ZPĚT na “Vydávané publikace”


  

Vydáváno od konce roku 2013

Souhrn (přehled) údajů o složení vozového parku – klikni na obrázek

.
Publikace vydávaná do 30.6.2012

Obsah publikace a cena – klikni na obrázek
 
.
ZPĚT na “Vydávané publikace”


 
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČR – Základní údaje a fakta
(vydání červen 2015)
 
Vychází pouze elektronicky v české verzi. Celkem 231 stran, formát A4.
Publikace je vydávána pravidelně od roku 1994 (zahrnuje každoročně údaje za předchozí rok).

 

 

 Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP).

CENA pro ostatní: dohodou

.
ZPĚT


PRŮMĚRNÉ MZDY a POČTY PRACOVNÍKŮ

.. Vychází pololetně (v březnu a srpnu) pouze v české elektronické verzi. Celkem 10 stran, formát A4.

Poslední vydání: ……..

….. Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP).
CENA pro ostatní: dohodou

.
ZPĚT
 
 

1/ SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v České republice od roku 2013
Zveřejňováno 2x ročně na webu AutoSAP s tímto obsahem:
  • Celkové počty a průměrný věk v základních kategoriích vozidel
  • Vývoj registrací a průměrného stáří osobních automobilů (kat. M1)
  • Vývoj registrací a průměrného stáří autobusů (M2 + M3)
  • Vývoj registrací a průměrného stáří užitkových vozidel (N1, N2 a N3)
  • Vývoj registrací a průměrného stáří motocyklů (L)
  • Celkové registrace vozidel v ČR od roku 1950
  • Celkové registrace osobních automobilů v ČR od roku 1950
  • TOP 15 značek osobních automobilů, autobusů, užitkových vozidel a motocyklů
  • Počty registrací a průměrné stáří dle značek (osobní, autobusy, užitkové a motocykly)
Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP).
Kontakt: sapesner@autosap.cz

********************************

2/ SLOŽENÍ VOZOVÉHO PARKU v České republice do 30.6.2012
Vycházelo 2x ročně, pouze v české elektronické verzi, Cca 60 stran, formát A4.

Obsah publikace “Složení vozového parku v České republice k 30.6.2012″:

Poslední vydání (po přechodu na nový CRV od 1.7.2012 neposkytuje MD ČR tzv. “výběrové údaje”, z kterých byly tyto přehledy zpracovávány):

.

Publikace vydávána pololetně od roku 1997 (vždy se stavem k 30.6. a 31.12. daného roku).

.
Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP).

.
ZPĚT


 
ROČENKA 2016 (vydání červenec 2016)

Rocenka2016titul …. Vychází v dvoujazyčné česko – anglické tištěné i elektronické verzi .
Celkem 112 barevných stran A4. Jedná se o reprezentační publikaci Sdružení automobilového průmyslu. Je vydávána každoročně od roku 1993. Obsahuje základní údaje o sdružení, jeho organizační strukturu a seznam členů s ukázkami (prezentacemi) jejich výrobního programu a kontaktními adresami.
Je rozesílána všem národním asociacím automobilového průmyslu a poskytováná též obchodním zastoupením ČR ve světě.

.
CENA pro ostatní: 1 210(1 000 Kč + DPH 21%)

.
ZPĚT


 
STATISTIKA 2010 – 2014 (vydání květen 2015)

…. Vychází v dvoujazyčné česko – anglické elektronické verzi.
Celkem 128 stran, formát A4. Je vydávána každoročně od roku 1991. Obsahuje podrobné údaje o produkci, domácích prodejích a exportu českých výrobců vozidel, vždy za uplynulých 5 let. Současně jsou zde uvedeny (za stejná období) souhrnné údaje o počtech prvně registrovaných vozidel v ČR. Je doplněna i údaji o výrobě vozidel ve světě (po jednotlivých zemích) za uplynulých 5 let a barevnou přílohou s diagramy.

.
Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP) .
CENA pro ostatní: 4 840 Kč (4 000 Kč + DPH 21%)

.
ZPĚT


 
 
 
ADRESÁŘ 2016 (vydání prosinec 2015, pravidelná aktualizace v průběhu roku)
 
.. Vychází v dvoujazyčné česko-anglické elektronické verzi. Obsahuje podrobné kontaktní adresy a základní výrobní program firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu ČR a Združenia automobilového priemyslu Slovenské republiky. Je doplněn i kontaktními adresami na členy Svazu dovozců automobilů ČR a na řadu dalších firem působících v automobilovém průmyslu ČR.
Aktualizace je prováděna průběžně s tím, že elektronická verze zahrnující poslední známé změny je pro členské firmy AutoSAP bezplatně ke stažení v sekci “JEN PRO ČLENY”, pro zájemce z řad nečlenů je k dispozici v elektronické verzi po dohodě.
.

Pro firmy zapojené do činnosti AutoSAP zdarma (v rámci základního plnění AutoSAP) .
CENA pro ostatní: 726 Kč (600 Kč + DPH 21%)

.
ZPĚT