Základní přehledy

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČR

………

Základní údaje v grafech

. Vývoj výroby vozidel v ČR

.Průměrné mzdy ve firmách AutoSAP

… .Relace mezi průměrnou mzdou v ČR a ve firmách AutoSAP 

.Počty pracovníků ve firmách AutoSAP 

.

******************

Shrnutí hlavních ukazatelů za rok 2014 (z května 2015)

Firmy AutoSAP

Celý obor “automotive” v ČR

******************

Dále uvedené údaje představují pouze výběr dat z publikace vydané sekretariátem AutoSAP v květnu 2015 pro potřeby členské základny. Tento podklad navazuje na již dříve zpracovaných 18 přehledů českého automobilového průmyslu, shrnující jeho souhrnné výsledky za roky 1993 až 2014. Vzhledem k tomu, že firmy zapojené do činnosti AutoSAP představují nejvýznamnější skupinu působící v oboru automobilového průmyslu (viz seznam firem ), je takto zpracované výsledky možno považovat za souhrnné ukazatele dokumentující současný stav oboru */.

————————————
*/ Údaje za r. 2014 byly získány ještě od dalších 25 firem autoprůmyslu, nezapojených do činnosti AutoSAP. Po zpracování relevantních základních ukazatelů je možno konstatovat, že firmy AutoSAP tvoří 85 – 90 % automobilového průmyslu jako oboru.


Celková produkce

 Celková průmyslová výroba ČR (vyjádřená tržbami za všechny podnikatelské subjekty) v roce 2014 činila 4 226,6 mld. Kč. Automobilový průmysl se na této hodnotě opět výrazně podílel. Podíl automobilového průmyslu (firem AutoSAP) na celkové průmyslové produkci a exportu ČR zachycují následující diagramy: 

PRŮMYSLOVÁ PRODUKCE
.
 
EXPORT
Z diagramů vyplývá, že podíl objemu výroby firem Sdružení automobilového průmyslu v roce 2014 představoval 21,3 % celkových tržeb z průmyslové výroby České republiky. Pozitivně se vyvíjel i export tuzemského automobilového průmyslu. Vývoz je pro tento obor klíčový, vyváží se přes 80 % produkce, rozhodujícím teritoriem jsou země EU. Zatímco v roce 2013 činil export firem Sdružení automobilového průmyslu 630,0 mld. Kč, v roce 2013 to bylo již 727,7 mld. Kč, to je nárůst o 15,5 %. Podíl firem AutoSAP na souhrnném exportu České republiky tak v loňském roce dosáhl 20,1 %, tedy  více než v roce 2013. Produkce a export firem AutoSAP má vysoce kladný dopad na zahraničně obchodní bilanci státu (viz dále). 

 Počty zaměstnanců

 Finální výrobci vozidel
  33 761 osob
 Výrobci dílů (dodavatelé) 
74 888 osob
 Ostatní firmy AutoSAP 
4 228 osob
CELKEM k 31.12.2014:
112 877 osob

Počet pracovníků AutoSAP uvedený v předchozí tabulce je ovlivněn nejen změnou členské základny, ale promítá se zde i pokračující restrukturalizační proces z období ekonomické recese. Meziroční růst počtu pracovníků činil 3,3 %, což dokazuje, že firmy byly v náboru zaměstnanců relativně konzervativní.

Porovnání dalších vybraných ukazatelů


 */ Do celkové hodnoty dovozů jsou započteny nejen veškeré dovozy pro výrobní potřebu a dovozy investičního charakteru přímo firmami automobilového průmyslu, ale “navíc” i všechny dovozy nových a ojetých vozidel do ČR . Pokud „očistíme“ dosaženou obchodní bilanci o dovozy vozidel (ty na rozdíl od dovozů pro výrobní spotřebu a dovozů investic mají na obchodní bilanci jednoznačně pouze negativní vliv), vychází čisté saldo obchodní bilance vypočtené pouze za automobilový průmysl (firmy AutoSAP) i v roce 2014 vysoce kladné – dosahuje rekordní hodnoty 463 miliard Kč.Z následujícího grafu je patrný růst produktivity práce ve firmách AutoSAP i udržování osobních nákladů na konkurenceschopné úrovni.


Po zotavení z ekonomické recese zaznamenaném v roce 2010 dosáhly souhrnné výsledky tuzemského automobilového v roce 2014 rekordních hodnot. Většina sledovaných parametrů oproti roku 2013 výrazně vzrostla. Týká se to prakticky všech výrobních segmentů českého automobilového průmyslu. Za připomenutí stojí rekordní produkce osobních automobilů, kterých se v České republice v roce 2014 vyrobilo 1,124 miliónu kusů, což byl nejlepší výsledek v historii i historicky rekordní výroba 3893 autobusů. Důležitý a potěšitelný je ale značný růst výroby výrobců dílů a příslušenství, protože dodavatelé jsou základnou českého autoprůmyslu.

 ******************

 

Vývoj výroby vozidel v základních kategoriích

******************
.
.
.

.. ..******************

.

.

 

.